top of page

MERCHED BEIBLAIDD. ECWITI?

Telerau ac Amodau

Telerau & Amodau 

TEGWCH I FERCHED BEIBLAIDD?

 

Sut i wneud cais a chyflwyno gwaith:

 • Cwblhewch y ffurflen gyflwyno ar-lein: https://forms.gle/UAgiMit5DenEFpm17

 • RHAID LABELU POB GWAITH. Rhaid i bob gwaith gael label ar y cefn (glud/tâp yn dderbyniol) gydag Enw Olaf_Teitl y Gwaith ac os yn bosibl copi o'ch ffurflen gyflwyno.

 • Dylid trefnu trosglwyddo’r gwaith celf (cyfrifoldeb yr artist) gyda Lois Adams. (07800901022, loismadams@gmail.com neu lois.adams@cwmpawd.org)

 • Gellir casglu gwaith celf unrhyw bryd, ond rhowch wybod i Lois ymlaen llaw.

 

​Cymhwysedd a Dethol:

 • Mae'r alwad agored hon ar gyfer menywod yn unig, cyfeiriwch at y Briff.

 • Nid oes cyfyngiad ar oedran yr artist, mae croeso i bawb.

 • Mae croeso i bob arddull a chyfrwng.

 • Nid oes unrhyw ofynion addysgol.

 • Clwb The Art Fringe neu Lois Adams i'w dethol a'u curadu.

 • Mae gan Lois Adams yr hawl i dderbyn neu wrthod unrhyw gyflwyniad ar gyfer yr arddangosfa hon.

 • Croesewir ffi cofrestru a chyflwyno gwirfoddol o £5.00 gan bob artist. 

 

Canllawiau:

 • Maint mwyaf y gwaith celf: rhaid iddo ffitio trwy ddrws (850mm x 2040mm)

 • Dim fflamau noeth, carthion, na deunydd sy’n pydru fel pridd, mwd neu lwydni. Rhowch wybod i ni ymlaen llaw os oes gan eich gwaith celf unrhyw ofynion arddangos unigryw a allai fod yn beryglus i bobl neu'r adeilad. Rydym yn cadw'r hawl i benderfynu a yw'n addas ar gyfer yr arddangosfa hon.

 • Rhaid cyflwyno’r gwaith yn barod i'w arddangos. e.e. yn barod i’w roi ar wal. Os oes angen plinth neu sgrin/monitor rhowch wybod i ni a gwneir pob ymdrech resymol i gwrdd â'ch gofynion fel y bydd y lleoliad a'r adnoddau yn caniatáu.

 • Crëwch waith celf sy'n ddiogel i'r cyhoedd, nad yw'n cynnwys hylif, nwy, gwrthrychau neu elfennau peryglus o finiog. Ni fyddwn yn derbyn gwaith sy'n dadfeilio, oni bai ei fod wedi'i gynnwys mewn cas arddangos aerdynn a gyflenwir gan yr artist.

 • Ni chaiff artist wneud mwy na thri chyflwyniad unigol.

 • Rhaid i'r artist sy'n cyflwyno'r gwaith ddeall nad yw cynhwysiant wedi'i warantu. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod a pheidio ag arddangos gwaith celf penodol am resymau fel: nad yw'n cyflawni'r briff, yn gwahaniaethu neu’n annog casineb.

 • Mae gennym ardal arddangos fawr, ond ni allwn warantu y bydd yr holl waith celf yn cael ei arddangos, os yw nifer y cyflwyniadau artistig yn uchel.​

Diogelwch

 • Gwneir pob ymdrech i ddiogelu a chadw eich gwaith celf yn ddiogel, ond yn anffodus ni allwn warantu hyn ac ni fyddwn yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw iawndal.

 • Mae artistiaid yn gyfrifol am ollwng a chodi eu gwaith celf yn brydlon ac yn ddiogel.

 • Bydd atebolrwydd cyhoeddus yn ei le wrth arddangos yn unig.

 • Pan na chaiff gwaith celf ei arddangos caiff ei storio'n ddiogel mewn stiwdio gelf: 1 The Avenue, Tredelerch, Caerdydd. CF3 3EG.

Trefn Prisio Gwaith a Gwerthu:

 • ‘Meninadança’ yw ein dewis elusen ar gyfer y digwyddiad hwn. Prisiwch eich gwaith celf fel y gwelwch yn dda, gan gofio y bydd 30% o'r gwerthiant yn mynd i'r elusen hon.

 • Mae croeso ichi werthu cynhyrchion sy'n gysylltiedig â'ch gwaith yn ystod yr arddangosfa. Labelwch a phrisiwch eich gwaith yn briodol. 30% o'r gwerthiant yn mynd i gefnogi ‘Meninadança’.

Darllenwch y Telerau & Amodau cyn cyflwyno gwaith neu ddiddordeb.

bottom of page