top of page

Mae Lois yn ddylunydd set ac yn artist hyfforddedig. Mae hi'n storïwr gweledol; gweu gwaith celf a naratif. Mae’r rhan fwyaf o’i phrosiectau ar gyfer ac yn cynnwys cymunedau lleol neu mewn cydweithrediad â grwpiau pobl ac eglwysi ledled Cymru. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn archwilio straeon a realiti corfforol, ffisiolegol ac ysbrydol. Mae gwaith Lois yn aml yn cyfuno cyfryngau megis darluniau, ffilm, tecstilau, gosodiadau celf, dylunio set ffisegol, celf ryngweithiol byw a theatr.

 

Cymraeg yw ei hiaith gyntaf ac mae ganddi lecyn meddal ar gyfer prosiectau Cymraeg. Dechreuodd ei gyrfa yn Llundain am 6 mlynedd cyn dychwelyd i Gymru. Hyfforddodd ym Mhrifysgol Celfyddydau Llundain, Coleg Celf Wimbledon. Mae Lois wedi gweithio i gwmnïau ac elusennau amrywiol gan gynnwys Morphē Arts ac UCCF: Christian Unions. Mae ganddi brofiad uniongyrchol helaeth o weithio gyda myfyrwyr creadigol mewn Prifysgolion Celfyddydau Creadigol ledled Cymru a’r DU. Mae hi’n dal i fynd ati’n rhagweithiol i ddatblygu a chynnal digwyddiadau ac adnoddau ar gyfer Cristnogion sydd yn y diwydiannau creadigol, yn broffesiynol, yn lled-broffesiynol ac ar lefel raddedig.

 

Bellach mae’n cael ei chyflogi gan Gwmpawd: Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerydd i fod yn artist cymunedol yn creu gwaith celf sy’n ennyn diddordeb y cymunedau lleol. Rhoddodd Duw hi mewn dau fyd - un droed ar dir artistig a’n diwylliant creadigol, a’r droed arall yn ei Eglwys, teulu’r ffydd. Braint Lois yw dod ochr yn ochr ag eglwysi yng Nghymru a chynnig adnoddau creadigol llawn dychymyg wrth iddynt geisio cysylltu â’u cymunedau lleol a’u diwylliant. Yn y gorffennol mae hi wedi bod yn ymwneud ag amrywiaeth eang o brosiectau creadigol yn y Gymraeg a’r Saesneg; ar raddfa fawr a bach; cyhoeddus a phersonol.

 

Mae buddsoddi yn y genhedlaeth nesaf o bobl greadigol, a gweithio o fewn cymuned yn un o werthoedd Lois. Yn ogystal â’i gwaith celf, mae Lois yn siaradwr gwadd cyson ac yn arweinydd gweithdai mewn lleoedd fel ysgolion, Prifysgolion a chyd-destun crefyddol. Mae hi'n siarad yn bennaf ym maes diwinyddiaeth Gristnogol, y Celfyddydau Creadigol a diwylliant.

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyrau rheolaidd

Click here to download an information and supporting booklet (english language)

Cliciwch yma i lawrlwytho dogfen gwybodaeth a chefnogaeth (iaith gymraeg)

lois.jpg

Ffotograff gan Alice Bell.

GWEITHIO AR RHAN / GYDA / CYSYLLTIADAU
affiliated
wales-leadership-forum-logo-926x200.png
celfyddydau morphe.jpeg
uccf logo.png
logo EMW dwyiawthog.jpg
df76d9_c96f6de190864cef81e99bbd8e05540a~mv2.webp
Commendations

Geirda | Canmoliaeth

"Rwy'n cymeradwyo Lois Adams yn galonnog i chi. Mae hi'n was-galon, yn weithiwr efengylaidd i'r deyrnas. Mae hi'n ddwyieithog ac yn hynod fedrus. Mae hi mewn gwaith efengyl am y tymor hir. Rwyf wedi bod yn dyst i'w diwydrwydd, ei chreadigrwydd a'i pharodrwydd i weithio caled, mewn tîm neu ar ei phen ei hun, yng ngwasanaeth eraill, eglwysi (nad ydynt yn eiddo iddi hi) a'n cymuned anghenus Mewn dyddiau pan fydd rhai yn ystyried bod diffyg gweithwyr efengyl rydym yn awr yn cael cyfle i gynnal yn ariannol a yn weddigar rhywun y mae Duw wedi ei godi i’r pwrpas hwn.”

 

Dr David Norbury

Cadeirydd EMW, Ymddiriedolwr WLF, Dirprwy Gadeirydd pwyllgor UBM Cymru a Lloegr, aelod o LFEC, Llanelli.

"Un o'r pethau mae llawer o eglwysi yn ei ffeindio'n genedl yw creu cysylltiadau ag eraill er mwyn cael y neges mewn ffordd ffyddlon i ffresh. undeb beth yma mewn ffyrdd creadigol.

 

Parch Emyr James

Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerydd

Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd

Rhodd Duw i'r eglwys yng Nghymru yw Lois Adams. Mae hi'n gallu ein helpu ni i adeiladu pontydd gan ddefnyddio'r Celfyddydau i lawer o'n cyfoedion.

Lindsay Brown

Cyn Ysgrifennydd Cyffredinol Rhyngwladol IFES a Chyfarwyddwr Rhyngwladol Mudiad Lausanne o Efengylu'r Byd.  Pennaeth FEUER (Cymrodoriaeth Efengylwyr ym Mhrifysgolion Ewrop)

Planned and curated so professionally, by Lois Adams, and with such enthusiasm and confidence, it was greatly appreciated by all involved with its staging and delivery. The public who attended the exhibition and evening events voiced impressed comments about the whole event and the video and photographic records made by Lois have been subsequently used to continue discussion on this theme which is so relevant in today’s society.

 

Lois conducted guided tours through the exhibition and these were totally engaging and informative and her pleasant and relaxed approach encouraged discussion and comment from all her groups. During evening events Lois spoke clearly and thoughtfully to large groups which were well attended. I cannot speak more highly of this talented and gifted young woman.

 

Pam & Mike Pickford

Westgate Church, Pembroke

September, 2023

Bu Lois yn gweithio gyda ni am 5 mis yn paratoi ar gyfer ein gwaith allgymorth eglwysig dros 4 diwrnod yng Ngŵyl Lyfrau’r Gelli. Byddai miloedd o bobl yn mynd heibio i'n stondin ac roedd angen rhywbeth trawiadol a hefyd i'w tynnu i mewn i drafodaethau dyfnach.

 

Llwyddodd Lois i ddatblygu gyda ni y cysyniad o “berthyn” – mewn lleoliad daearyddol, hunaniaeth a ffydd. Cawsom arddangosfa fendigedig a ddyluniodd Lois a'i hongian ar ein cyfer ac roeddem hefyd yn gallu rhoi diodydd poeth am ddim i bobl wrth iddynt weld yr arddangosfa.

 

Roedd Lois yn wych i weithio gyda hi ac roedd yn egni positif yn ein gwaith allgymorth. Roedd hi'n fyfyriol, gan gymryd ein syniadau i mewn, ac roedd ar gael i wirio'r meddyliau oedd gennym ni fel eglwys. Cymerodd Lois ran mewn ffordd greadigol yn ein 2 wasanaeth eglwys ac arhosodd gyda ni trwy gydol ein 4 diwrnod allgymorth.

Jane Dodds

Aelod o'r Senedd, Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ac aelod o Eglwys Efengylaidd Bethesda Y Gelli Gandryll. 

bottom of page